Samenstelling bestuur S.L.S. 
  

 

voorzitter :
Steffen de Boer telefoon 0517-531202
Secretariaat:  Sjoke Burger 0517-531819 sjokeburger@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat: Albert Reinsma
Leden: Babette Bootsma
  Sander Spijksma
Mailadres S.L.S.: sls79@live.nl

jeugdcommissie:
Babette Bootsma
Jelly Buma
Corrie Buwalda

Overige functies:
Financiën: Jan Spijksma, Skelte van Aysmastrjitte 1, 8744 EN  Schettens
kantinecommissie: Roelie Reitsma, Marieke Reinsma, Rein de Boer, Ina Leijendekker
Inkopen kantine: Ruurd Zijlstra
Kantine assist. jeugd: Herman Slagman, Ina Leijendekker, Siska Breeuwsma
Kaatscompetitie: Johan Buma(Parturen) 
competitiestanden: Joukje van Abbema
voetbalactiviteiten: Lars Vallinga
Jeu de boules: Harm Koops
kransen: Minke de Boer, Beitske Hibma, Silvia Buma en Thea van der Brug 
Lijnenlegcommissie: Henk Veninga, Freddy Postma, Arjen Veninga, Tjitte Buma en Pieter Frietema (reserve)

  


 Agenda jaarvergadering 23 november 2016 
om 20.00 uur in dorpshuis 'de Terp'  in Schettens

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 25 november 2015
 3. Ingekomen stukken, mededelingen
 4. jaarverslag 2016
 5. Financieel verslag 2016
 6. Verslag kascommissie (Arjen Veninga en Joukje van Abbema)
     Benoeming nieuw kascomissielid
 7. Freulepartuur
 8. Programma 2017 en kaatstraining
 9. Bestuursverkiezing:
     aftredend: Hillegonda Mensonides
     aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar: Sjoke Burger
     verkiesbaar: Albert Reinsma
10. Rondvraag
11. Sluiting


 

 Feenstra Installatiebedrijf partij


De Feenstra Installatiebedrijf partij werd gehouden op 12 en 13 juli. Acht parturen kaatsten in een A en B poule.
De winnaars zijn: 1. Sytse Hibma, Joukje van Abbema en René Bootsma; 2. Freddy Postma, Sytze Faber en
Sjoke Burger; 3. Arjen Veninga, Willem Elgersma en Gerbrich van der Woude; 4. Johan Buma (vervanger van
Sjoerd de Boer), Babette Bootsma en Hillegonda Mensonides. 


 KNKB jongens vrije formatiepartij

De vrije KNKB formatiepartij is zaterdag 4 juni gewonnen door het partuur Harmen Schuitmaker (Slappeterp), Hein Joostema (Berltsum)
en Roeland van der Ploeg (Ferwert). In de finale versloegen zij met 5-3 6-2 Anton Buwalda (Schettens) en Jelle Pieter van de Walt
(Tzummarum). De kleine premiewinnaars werden Corné Tuinenga (Berltsum), Tom Gerard Cats (Menaam) en Jan Tijtsma (Anjum).
Lennard Terpstra (Dronryp), Jolt Vollema (Peins) en Marc Burger (Witmarsum) werden eerste bij de verliezers.
Deze partij werd gesponsord door Dorpskrant Viadukt.

 


 

Bos Konstruktie en Machinebouw partij

Sjoerd de Boer, Willem Elgersma en gerbrich van der Woude hebben zaterdag 21 mei 2016 de Bos Konstruktie en Machinebouw partij gewonnen.
Dit trio behaalde met vier overwinningen 28 punten. Als tweede eindigden Steffen de Boer, Tjipke van Gosliga en
Babette Bootsma met 25 punten. De derde prijs met 18 punten ging naar Iris Bouwhuis, René Bootsma en Jan Spijksma.
De parturen Johan Buma, Meindert Burger, Karin van der Woude en Freddy Postma, Ruurdtje van Abbema en Henk Veninga behaalde 15 punten.   


 

 

 


 

 

Feenstra's Installatiebedrijf partij 14 en 15 juli 2015Met zes partuur werd dinsdag 14 en woensdag 15 juli de Feenstra's Installatiebedrijf partij gehouden.
Er werd individueel gekaatst, dus de punten telden. Bij de dames behaalde Willy Krol de meeste punten
en bij de heren Tjeerd Jan van der Schaar die alle vier gespeelde wedstrijden won. Verder waren er bij
de dames nog prijzen voor Sjoke Burger en Jikke Bergsma.
Bij de heren waren er nog prijzen voor Sytse Hibma, Henk Veninga en Meinte Burger.


 

 

Kind-Ouder-Partij 6 juni 2015

UITSLAG WINNAARSRONDE:
1. Eric Popma en Jesse Rinia
2. Mark Zijlstra en Freddy Postma
3. Tjipke van Gosliga en Folkert Smid
VERLIEZERSRONDE:
1. Jellyne van der Brug en Sigrid de Jong
2. Britte en Jellie Buma
3. Rik en René Bootsma

DEe volgende jeugdledenpartij is vrijdag 19 juni en begint om 16.30 uur.
Het is dan de Velzen Textielreiniging Partij. Vergeet je niet op te geven.
Dit kan tot uiterlijk vrijdag 12 juni 19.00 uur bij alicevangosliga@planet.nl
SIJPERDA VERHUUR PARTIJ 3 EN 4 JUNI 2015

 

 
Freddy Postma en Babette Boorsma werden eerste in de B-klasse.

    

  De tweede prijs was voor Jacqueline Buma en Sytze Faber. De derde prijswinnaars.

 
Jan van Abbema hangt Sytse Hibma de krans om.


BOS KONSTRUKTIE EN MACHINEBOUW BV PARTIJ SENIOREN 23 MEI 2015

  

Sytse Hibma eindigde als eerste in de A-klasse.                                                                  Reinder van Abbema werd tweede in de A-klasse.
  

In de B-klasse wonnen Henk Veninga, Willy Krol en Sjoerd de Boer.

  
Als tweede eindigden Ruurdtje van Abbema, Johan Buma en Jacqueline Buma.    Regina Postma. Hillegonda Mensonides en Tjeerd Jan van der Schaar eindigden als als derde.


 

NEDINOX JEUGDPARTIJ 22 MEI 2015


Alle prijswinnaars van de Nedinox partij.

 


De winnaars van de A-klasse.

 

 

 


 

Schettensers winnen tweede prijs in Vrouwenparochie

Anton Buwalda (rechts) won Hemelvaartsdag een tweede prijs in Vrouwenparochie (jongens d.e.l.) met zijn maten Wesley Vriesema (Minnertsga) links en
Klaas Pier Folkertsma (Wons) midden.

 

Hieronder Willem van Abbema (rechts) en zijn maten Hein Joostema (Berltsum) em Menno van der Weide (Koarnjum). Dit trio werd tweede in de
verliezersronde.    
(foto's: Lijkle Spijksma)

  


 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

    

                                                                            
    . 
 
 
 
 
 

                                                                    

 

 

 

 


.

.

 


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

                                                


                                             

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 
                                 

 
       
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   

   

 

 

   

     

 

 


   


       
.                                  

  

 

 

 

 

 

 

 


  

.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                       .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   
 

  

 

   
 


 

 


 


 


 

 

 

  

  


 

  

 

  


 

  
 


 


 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

  

 
 


  

  

  

  

.

  
  


  


  

 

  

 

  
 


 


 

 


 

 .