Vereniging Dorpsbelang Schettens-Longerhouw                                                                                                         

        

 


Uitnodiging

Het bestuur van Dorpsbelang nodigt alle leden uit voor haar jaarvergadering.

Agenda voor de jaarvergadering van Dorpsbelang Schettens en Longerhouw.
Datum: vrijdagavond 30 januari 2015
Tijdstip: vanaf 20.00 uur (na de feestcommissie)
Waar?: Longerhouw in het gebouwtje (Buren 4)

Huidige samenstelling:
Meinte Buwalda (voorzitter)
Haintje van der Brug (penningmeester)
Willem Politiek (secretaris)
Ronald Velzen (algemeen bestuurslid)

 1. Welkom en opening van de vergadering
 2. Vaststellen van agenda
 3. Notulen jaarvergadering 14 februari 2014 (secretaris)
 4. Reactie naar aanleiding van notulen
 5. Financieel verslag over 2014 (penningmeester)
 6. Verslag van de kascommissie (André Buwalda en Willem Politiek)
 7. Samenstelling nieuwe kascommissie
 8. Bestuurswijzigingen:
     - Formeel afscheid van Anneke Vellinga en Henk Wiersma
     - Officiële toetreding bestuursleden Willem Politiek en Ronald Velzen
     - Mirjam Schober afwezig met kennisgeving
 9. Verslag van alle bestuursactiviteiten
10. Status update brug Schettems
11. Groenvoorziening Schettens
12. Einde van 'De Keet' na 35 jaar?
13. Overige mededelingen en w.v.t.t.
14. Rondvraag
15. Sluiting vergadering met het Longerhouster doarpsliet.


 

 

Nieuw telefoonnummer voor Súdwest-Fryslân: 14 0515

De gemeente heeft sinds maandag 15 december 2014 een nieuw telefoonnummer: 14 0515. Dit nummer vervangt het oude telefoonnummer.
De gemeente is voorlopig nog wel bereikbaar via het oude nummer. Wel is het handig om het oude nummer alvast te vervangen door het
nieuwe nummer. Veel gemeenten zijn a overgestapt op het zogenoemde 14+ nummer. Een belangrijke reden hiervoor is dat men het
nummer veel gemakkelijker kan onthouden. Men hoeft alleen het nummer 14 te onthouden, het kengetal kennen de meeste mensen wel uit
het hoofd. Dus men hoeft het telefoonnummer niet meer op te zoeken. Met 14 0515 bel je met de gemeente die je nodig hebt.
De gemeente is via het oude nummer nog wel bereikbaar. Heb je het nummer van de gemeente opgeslagen in je telefoonlijst van de vaste
telefoon of mobiel? Dan kun je dit nummer voorlopig nog gebruiken. Het is handiger om de nummers alvast te wijzigen naar 14 0515.


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________