Redactie: Lijkle Spijksma                                                                                                                                 
Administratieadres: Bittenserpaed 20, 8744 EZ Schettens
Tel. 0517 531710/mobiel 06 43832378

     

 

 

  


DORPSKRANT VIADUKT KRIJGT EEN NIEUWE WEBSIDE:
www.dorpskrant-viadukt.nl


 

Archeologen leggen geheim van Sotterum bloot
(Uit: Ouderen Journaal van 3 september 2015)

Het Terpencentrum van het Groninger Instituut voor  Archeologie (GIA) houdt zaterdag 5 september een open dag bij de opgraving van de terp Sotterum 
ten zuiden van Schettens. De onderzoekers geven rondleidingen met uitleg over de vondsten die dateren uit de periode van de ijzertijd tot en met de vorige
eeuw, zoals de munten, aardewerk en enkele sieraden. De opgraving heeft waardevolle informatie opgeleverd over het landschap voor de bedijkingen.

Sinds begin augustus verricht het Terpencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van de provincie Fryslân en de gemeente Súdwest Fryslân deze opgraving.
Dit onderzoek is onderdeel van een promotieonderzoek van de Roklsuniversiteit naar zogenoemde terpzolen. Een terpzool is een afgegraven terp. In Fryslân zijn veel terpen
afgegraven vanwege de vruchtbare terpaarde. Met dit onderzoek willen we kijken wat de terpzolen nog vertellen over het verleden. Zo kunnen we de historische waarde
vaststellen. En hoe we met deze terpzolen om moeten gaan bij bijvoorbeeld bestemmingsplannen.

De laatste vondst van de archeologen is een rechthoekige kuil met verbrand bot. In de kuil stond een pot uit de vroege middeleeuwen, een tijd waarin een deel van de doden werd
gecremeerd. De onderzoekers hopen tijdens de Open Dag meer over deze pas ontdekte sporen te kunnen vertellen.

Marneslenk

De terp Sotterum lag ooit aan de Marneslenk, een zeearm die in de late middeleeuwen is dichtgeslibd. De terp bleef lang bewoond. Een profiel van de terp laat zien hoe actief
de Marneslenk was. De oudste sporen in de terp horen waarschijnlijk bij een kleine terpnederzetting uit de late ijzertijd. Op historische kaarten is te zien dat de voormalige
Osingastate op de flank van de terp is gebouwd. En dat er tot in de 19e eeuw nog  twee boerderijen op de terp stonden. Pas in de loop van de middeleeuwen werd terp
zo groot als de kaarten ons laten zien.

De terp is eind 19e en begin 20e eeuw bijna volledig afgegraven. Toch zijn er in de grond onder de voormalige terp veel sporen bewaarde gebleven. Munten laten zien dat de
terp ook in de Romeinse tijd bewoond was. Van diverse (middeleeuwse) waterputten is de opbouw van zoden te bekijken. Er zijn resten van bijgebouwen gevonden, mogelijk
uit de middeleeuwen.

 


   

 

 

Sander Spijksma eerste dartcompetitie


Babette Bootsma-van der Zwan reikte de wisselbeker uit aan Sander Spijksma voor de dartcompetitie. Dit gebeurde zaterdag 21 maart in het dorpshuis
'de Terp'.  Tweede werd Niels de Vries uit Witmarsum en Gabe Jan van Popta uit Lollum werd derde.


 

Verkiezingen Provinciale Staten en Wetterskip  Fryslân in Schraard

  
Even na zessen was het druk op het stembureau in Schraard.


De stembiljetten en de tellers op de grond.

De stemmerij voor de Provinciale Staten en het Wetterskip Fryslân van woensdag 18 maart (van half acht 's morgens tot negen uur 's avonds liep de hele dag wel wat door
in het dorpshuis van Schraard. De opkomst in de gemeente Súdwest-Fryslan was 55%. 
In totaal kwamen er twee keer 347 biljetten uit de twee bussen. Opvallend dat er deze keer meer blanco of ongeldige biljetten uit de bussen waren gekomen.
Voor de Provinciale Staten twee blanco en twee ongeldig en voor het Wetterskip Fryslân vier blanco en twee ongeldig.
Er is weer bijgehouden hoe de stemmerij van uur tot uur verliep.
Provinciale Staten: 8.00 uur 15; 9.00 uur 32; 10.00 uur 57; 11.00 uur 86; 12.00 uur 110; 13.00 uur 122; 14.00 uur 145; 15.00 uur 157; 16.00 173;
17.00 uur 201; 18.00 uur 227; 19.00 uur 268; 20.00 uur 315; 21.00 uur 347.
Zo werd er gestemd voor de Provinciale Staten: 1.  Partij van de Arbeid 21; 2. CDA 161; 3. VVD 31; 4. FNP 33; 5. PVV 19; 6. Socialistische Partij 15; 7. ChristenUnie 27;
8. GroenLinks 4; 9. Democraten 66 25; 10. Friese Koers 0; 11. Partij voor de dieren 6; 12. 50plus 1; 13. Verenigd Links-Feriene Lofts 0; 
14. Libertarische Partij 0. 
Wetterskip Fryslân: 1. Water Natuurlijk 22; 2. Partij van de Arbeid 22; 3. CDA 115; 4. Lagere Lasten Burger 25; 5. Bedrijf, Boer en Burger 51; 6. FNP 40;
7. VVD 25; 8. ChristenUnie 16; 9. 50plus 7; 10. Partij voor de dieren 18.

 Baggerspecie onderweg naar depotDe baggerspecie is gezien vanaf de  (hoge) brug onderweg naar het depot op de achtergrond.

 


Willem van der Schaaf 25 jaar lid van 'de Lofstem'

De zangvereniging 'de Lofstem' hield maandagavond 16 februari de jaarvergadering.
Een van de leden Willem van der Schaaf uit Heerenveen was 25 jaar lid van het koor
en hij kreeg een bouquet bloemen overhandigd door de voorzitter Els von Barnau
Sijthoff-Baars.


 

 

Baggerwerkzaamheden begonnen

 

 

 


Kerstwandeling in Schraard

In Schraard is woensdagavond 24 december een muzikale kerstwandeling gehouden. Het begon in een overvolle
kerk waar drie kerstliederen werden gezongen (lied 477, 444 en 486).
Hierna begon de wandeling verdeelt in drie groepen. Op drie adresssen: Oosterlaan3, Wonserweg 3 en 
Dorpsstraat 17) waren de muzikanten van Excelsior aanwezig om hun liederen ten gehore te brengen.
Na afloop was er voor iedereen in het dorpshuis 'de Utwyk' warme chocolademelk en kerstbrood.

(foto's: Lijkle Spijksma)

   


Donkere dagen voor Kerstmis


(foto: Lijkle Spijksma)

 


Sinterklaas op bezoek in Schettens

De Sint en zijn Pieten zijn zaterdagmiddag 29 november in Schettens op bezoek geweest bij de kinderen in het 
dorpshuis 'de Terp'. Het duurde even voor hij daar was, want er waren problemen met het paard. Dus wat doe je dan?
Een trekker en wagen bracht uitkomst. Eenmaal aangekomen in het dorpshuis nam hij plaats op het podium,
liet de kinderen zingen, riep enkele kinderen bij zich en zijn twee Pieten deelden de pakjes uit aan de kinderen.

    


 

Zieke wilgen gerooid

Langs de weg naar de Hôfshoeke begint het echt kaal te worden, want dinsdagmorgen
25 november zijn er enkele zieke wilgen gerooid door Kieftenburg. Eerder waren er ook
al enkele verdwenen. In Schettens bij de Ald Haven is ook een boom gerooid.

 

 

 


 

Baggerdepot

Dorpsgenoten,
Zien jullie over een aantal weken boten met duwbakken in de vaarroute
langs ons dorp, dan is er begonnen met het uitbaggeren van de Witmarsumervaart.
Er wordt een baggerdepot aangelegd aan de noord-west zijde van Schettens.

DB Schettens-Longerhouw


 

Geslaagd

Aan het Marne College in Bolsward zijn geslaagd:
Lieuwe Postma KB (kaderberoeps)
Jelliena Spijksma KB (kaderberoeps)
Douwina Reinsma KB (kaderberoeps)
Dennis Visser GT (gemengd theoretisch)
Mariëtta de Vries BB (basisberoeps)

 


Europese Verkiezingen

 

Ook de opkomst donderdag 22 mei in Schraard  bij de Europese Verkiezingen was niet groot te noemen. In totaal werden er 232 stemmen uitgebracht (waarvan 2 blanco).
Van uur tot uur was de opkomst: 8.00 uur: 4; 9.00 uur: 15; 10.00 uur: 34; 11.00 uur: 49; 12.00 uur: 62; 13.00 uur: 66; 14.00 uur: 75: 15.00 uur: 92; 16.00 uur: 105;
17.00 uur: 120; 18.00 uur: 146; 19.00 uur: 167; 20.00 uur: 211; 21.00 uur: 232.
De meeste stemmen 102 kreeg CDA-Europese Volkspartij.  


 Albert Koers in Nieuwsuur

 

  Zaterdag 5 april heeft Albert Koers voor de uitzending van 's avonds een interview van vijf minuten met Nieuwsuur.
Het interview vond plaats op Hiddum Houw die als geschikte locatie naar voren kwam.
Een paar vragen, maar vooral ruimte om te zeggen wat ik wild, aldus Koers: dat we er in Friesland niet aan ontkomen
wat te doen, dat nee-zeggen niet helpt en de bal alleen maar doorspeelt naar anderen, dat we dus op zoek moeten
naar evenwicht tussen belangen, ook tussen land en meer, dat het Rijk met top down mensen de loopgraven injaagt,
dat Fryslân foar de Wyn uit drie organisaties bestaat, dat FFDW zoekt naar evenwicht tussen belangen omwonenden,
natuur en milieu en ondernemers - kortom het bekende verhaal. Kennelijk ook zo af en toe een quote die wel goed viel.

 


 

Creatieve avond

 

 Er bestond vrijdagavond 28 maart 2014 een flinke belangstelling voor de creatieve avond in het dorpshuis 'de Terp'.
De dames maakten iets creatiefs voor de paasdagen.


 

Opkomst in Schraard bij Gemeenteraadsverkiezingen bijna 60%

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Schraard waar de dorpen Schraard, Schettens,
Longerhouw en Wons onder vallen was woensdag 19 maart bijna 60% en dat viel niet tegen.
In totaal werd er 360 stemmen uitgebracht, waarvan één ongeldig en twee blanco bleken te zijn.
De meeste stemmen gingen naar het CDA (144) en de minste naar de partij voor de bijstand (1).
Het aantal stemmers werd weer van uur tot uur bijgehouden.
8.00 uur 11; 9.00 uur 18: 10.00 uur 43; 11.00 uur 72; 12.00 uur 93; 13.00 uur 99; 14.00 uur 128;
15.00 uur 149; 16.00 uur 185; 16.30 uur 191; 17.00 uur 209; 17.30 uur 220; 18.00 uur 245;
18.30 uur 270; 19.00 uur 295; 19.30 uur 313; 20.00 uur 337; 20.30 uur 349; 21.00 uur 360.

 

  
___________________________________________________________________________________________

  Postcode Loterij Miljoenenjacht


De directeur van de k.b.s. 'De Trije Tine' in Schettens Lammert Keizer heeft zondagavond
9 maart meegedaan aan het RTL-4 programma Miljoenjacht van de Postcode Loterij.
In dit programma is maximaal 5 miljoen te winnen met het kofferspel. Het maximumbedrag
zat er niet in. Toch hield Keizer € 38.500 over aan het meedoen.

   


Jos Visser 25 jaar bij 'de Lofstem'

 
Jos Visser werd maandagavond 10 februari gehuldigd, omdat hij een kwart eeuw lid is van het
koor 'de Lofstem'. Roelie Reitsma overhandigde hem een fraai boeket bloemen tijdens de 
jaarvergadering. Op facebook Schettens en Longerhouw zijn  veel reacties te zien.